Vzor Smlouvy o nájmu vozidla - fyzická osoba

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

číslo

Smluvní strany:

 

Pražská plynárenská, a. s.

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ  110 00

IČO 60193492

DIČ CZ60193492

zastoupená Pražskou plynárenskou Správou majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. na základě plné moci

bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu 916780043/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

(dále jen „pronajímatel“)

a

Jméno a Příjmení

bytem: …………………

datum narození: …………………

telefonní spojení………………….email……………….

(dále jen „nájemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2321 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“)

 

I. Předmět smlouvy

 

1.       Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci na dobu uvedenou v čl. II., bod 1. Smlouvy užívání dopravního prostředku uvedeného ve čl. I. bod 4. Smlouvy (dále jen „vozidlo“) a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné dle čl. III. této Smlouvy.

2.       V případě, že pronajímatel předá nájemci Zákaznickou kartu na čerpání stlačeného zemního plynu (dále též „ZK“), nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za odebraný CNG cenu dle platných ceníků CNG jednotlivých provozovatelů plnicích stanic zapojených do systému CNG CardCentrum.        

3.       Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Pražské plynárenské, a.s. pro nájem dopravního prostředku (dále jen „VOP“). Ujednání Smlouvy mají přednost před ujednáními VOP. VOP a Ceník - CNG autopůjčovna (dále jen „Ceník“) jsou v aktuálním znění veřejně přístupné na www.ppas.cz a http://cng.ppas.cz/.

4.       Předmětem nájmu je vozidlo: Typ, RZ, VIN s vybavením dle protokolu o předání vozidla. 

5.       Zákaznická karta na čerpání CNG byla předána         ano – ne *         číslo

6.       O předání a vrácení vozidla smluvní strany sepíší protokol. Protokol o předání a vrácení vozidla tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

7.       Rozšíření předmětu nájmu o příslušenství k vozidlu (dále jen „příslušenství“), bylo-li sjednáno       ano  –  ne *        , je uvedeno v Příloze č. 2 , která je nedílnou součástí této Smlouvy. Pokud není v Příloze č. 2 stanoveno jinak, platí pro příslušenství práva a povinnosti smluvních stran stanovená touto Smlouvou a VOP.  

 

II. Doba nájmu

1.         Nájem se sjednává na dobu……… dnů tj. od ……………,………hod  do ……………,…….hod

2.         Před začátkem nájmu nájemce složil / nesložil* pronajímateli peněžitou jistotu ve výši …………… Kč jako garanci za případné škody a neuhrazené pohledávky dle této Smlouvy. 

 

III. Nájemné

 

1.         Cena nájmu je stanovena ve výši              ,- Kč / den  víkend* Akce Út-Čt* . Limit          km/den. Nad limit       ,-Kč/km.

2.         Úhrada nájemného je upravena ve čl. 29 VOP.

 

IV. Sankce

 

1.         Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení následujících povinností:

a.   poruší-li nájemce povinnost, že vozidlo smí řídit pouze nájemce a se souhlasem pronajímatele též osoba starší 18 let, která musí být držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny pronajatého vozidla,

b.   v případě, že nájemce zadá opravu vozidla bez souhlasu pronajímatele nebo zadá opravu mimo autorizované servisy nebo servis určený pronajímatelem,

c.   poruší-li nájemce některou z povinností, uvedenou  ve čl. 10. a 11. VOP,

d.  poruší-li nájemce povinnost stanovenou ve čl. 17 VOP (předem písemně oznámit pronajímateli, že vozidlo hodlá použít pro cestu do zahraničí).

2.         Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou nevrácenou věc patřící do vybavení vozidla při skončení nájmu a dále nahradit pronajímateli škodu ve výši ceny pořízení nového příslušenství.

3.         Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, vrátí-li pronajímateli vozidlo s prázdnou nádrží, v tomto případě je nájemce povinen uhradit také cenu doplnění paliva.

4.         Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, vrátí-li vozidlo znečištěné.

5.         Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.

6.         Nájemce se zavazuje uhradit pokuty za přestupky způsobené provozem vozidla v době nájmu vozidla.

7.         Nevrátí-li nájemce vozidlo ani do dvou hodin po uplynutí doby uvedené ve Smlouvě pro vrácení vozidla, je nájemce v prodlení s vrácením vozidla a je povinen pronajímateli hradit náhradu za nájem ve výši ceny nájmu dle Ceníku platného v době prodlení až do dne   vrácení vozidla pronajímateli a smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za prvý den prodlení a 1000,- Kč za každý započatý další den prodlení.

8.         Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování na účet pronajímatele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.

9.         V případě ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo nevrácení ZK je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci náhradu za ZK ve výši 500,- Kč.

 

V. Ostatní a závěrečná ujednání

 

1.         Nebude-li předmět nájmu způsobilý k provozu, má nájemce právo odmítnout vozidlo převzít, a zjistí-li nezpůsobilost dodatečně, má právo jej vrátit žádat:

a.    odstranění vady, nebo

b.    výměnu vozidla, pokud bude jiné k dispozici, nebo

c.     může smlouvu zrušit.

2.         Nájemce podpisem Smlouvy též potvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. Součástí VOP jsou také informace o zpracování osobních údajů nájemce.

3.         Případné spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se přednostně nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

4.         Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.         Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran přísluší jeden.

 

Na důkaz toho, že smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a shodné vůle, nikoli v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek připojují níže své podpisy.

 

 

V Praze, dne:  ……………

 

pronajímatel                                      nájemce

* Nehodící se škrtne

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie

Komplexní služby

Máme široký rozsah služeb

Dostupná lokace

Jsme na Praze 4 v uzavřeném areálu Pražské plynárenské.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.