VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ELEKTROVOZIDLA

Všeobecné obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. pro nájem dopravního prostředku

(dále jen „VOP“)

 

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské, a. s. (dále jen „pronajímatel“) a osoby (dále jen „nájemce“), která přijímá k dočasnému užívání dopravní prostředek s pohonem na elektrickou energii (dále jen „vozidlo“) vznikající v souvislosti s uzavřením smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“).

Vznik Smlouvy a doba její platnosti

 1. Smlouva se uzavírá na základě objednávky učiněné nájemcem telefonicky, e-mailem, přes webový rezervační systém či písemně. Nájemce - fyzická osoba je povinen před uzavřením Smlouvy předložit k ověření občanský průkaz a řidičský průkaz. Nájemce - právnická osoba je povinen dále před uzavřením Smlouvy předložit výpis z obchodního rejstříku, případně plnou moc.
 2. Smlouva se uzavírá písemně na dobu určitou a nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.

Předání vozidla

 1. Pronajímatel předává nájemci vozidlo v době uvedené ve Smlouvě, a to v areálu pronajímatele v Praze 4, U Plynárny 500. Pronajímatel předá nájemci spolu s vozidlem doklady od vozidla, výbavu, příslušenství. Seznam dokladů, výbavy a příslušenství vozidla je uveden v Protokolu o předání a vrácení vozidla.
 2. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s platnými právními a technickými předpisy a po provedení kontroly stavu počítadla ujetých kilometrů, množství provozních kapalin, pneumatik, osvětlení, akumulátoru a kompletnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou číslo 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo s plnou kapacitou baterií a doplněnými provozními kapalinami.
 3. Pronajímatel provede s nájemcem zkušební jízdu, v rámci níž ho seznámí s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu a předvede mu funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení. Připomínky týkající se stavu vozidla musí nájemce uplatnit nejpozději před podepsáním Protokolu o předání vozidla. Následně k nim pronajímatel nebude přihlížet.
 4. Nájemce podpisem Smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s obsluhou elektrovozidla, se způsobem dobíjení el. energie do vozidla a s pokyny k parkování a garážování vozidla. Nájemce odpovídá za veškerou škodu způsobenou nedodržením těchto instrukcí.

Podmínky používání vozidla

 1. Vozidlo může užívat a řídit pouze nájemce. Se souhlasem pronajímatele může svěřit jeho řízení též osobě starší 18 let, která musí být držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny pronajatého vozidla (dále jen „další řidič“). Údaje o dalších řidičích, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a číslo řidičského průkazu, musí být uvedeny v Protokolu o předání vozidla. Nájemce odpovídá za to, že další řidič bude dodržovat povinnosti stanovené nájemci Smlouvou nebo VOP.

 

 1. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu, k němuž obvykle slouží.

 

 1. Nájemce nesmí:
 • řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost a reakce, anebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení
 • vozidlo užívat ke zkušebním nebo sportovním účelům,
 • poskytnout vozidlo jiné osobě za účelem podnikání,
 • přepravovat ve vozidle náklady těžší než je nosnost vozidla,
 • přepravovat zvířata či nebezpečné náklady,
 • používat vozidlo k tažení jiných vozidel
 • po dobu nájmu umístit na vozidlo jakoukoliv reklamu
 • znečišťovat vozidlo nad míru obvyklou (vozidlo je nutné vrátit ve stavu, ve kterém bylo vypůjčeno, pronajímatel toleruje běžné znečištění provozem vozu (zaprášená karoserie), při nedodržení tohoto bodu budou nájemci účtovány náklady čištění vozidla)
 • používat k jiným účelům např. provoz taxislužby nebo jiné služby využívající vozidla k přepravě osob za účelem podnikání
 1. Ve vozidle je zakázáno kouřit.
 2. Nájemce bere na vědomí, že v případě nájmu delšího než jeden měsíc, je povinen přistavit vozidlo pronajímateli ke kontrole případně k výměně pneumatik jedenkrát za každý měsíc. Termín kontroly případně výměny pneumatik může pronajímatel s nájemcem sjednat telefonicky.
 3. Nájemce je povinen před každou jízdou zkontrolovat stav vozidla a při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.
 4. Nájemce je povinen řádně pečovat o vozidlo, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebování. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče, dokumenty od vozidla a vozidlo uzamknout.
 5. Nájemce může v průběhu nájmu dát vozidlo do opravy pouze s písemným předchozím souhlasem pronajímatele. Oprava vozidla se musí učinit u autorizovaného servisu, pokud pronajímatel neurčí jinak. V případě, že nájemce zadá opravu vozidla bez souhlasu pronajímatele nebo zadá opravu mimo autorizované servisy nebo servis určený pronajímatelem, náklady spojené s opravou nese sám.  Nájemce též nese náklady spojené s opravou v případě, že závadu na vozidle způsobil nedodržením provozních a technických pokynů výrobce pro vozidlo (návod k obsluze vozidla) nebo porušením pravidel silničního provozu. V ostatních případech tyto náklady nese pronajímatel.
 6. Při závažné poruše vozidla mimo území ČR, která brání provozu vozidla v souladu s předpisy příslušného státu, je nájemce povinen zajistit opravu vozidla u nejbližšího autorizovaného servisu. Úhrada nákladů spojených s opravou se řídí ustanovením bodu 26. VOP.
 7. Při použití vozidla pro cestu do zahraničí je nájemce povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit pronajímateli.

Pojištění

 1. Pronajímatel výslovně uvádí, že vozidlo je pojištěno ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho provozem třetím stranám na území ČR, tak i ve státech EU. I havarijní pojištění vozidla platí jak pro území ČR, tak ve všech státech EU. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle ani za škody způsobené osobám přepravovaným na ostatních sedadlech vozidla.
 2. Každou pojistnou událost a poškození vozidla je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli, Policii ČR či policii příslušné země. Dále je povinen vyplnit formulář Záznam o dopravní nehodě, soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů nebo Záznam o škodě. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
 3. Lze-li náklady na likvidaci pojistné události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nekrytou část nákladů škody do maximální výše 10.000 Kč sjednané spoluúčasti.
 4. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli částku, která se rovná 10% z pořizovací ceny vozidla poníženou o amortizaci.
 5. V případech, kdy se zákonné nebo havarijní pojištění nevztahuje na krytí vzniklé škody způsobené nájemcem v plném rozsahu, je nájemce povinen zaplatit nekrytou část škody a v případech, kdy se pojištění na krytí vzniklých škod nevztahuje vůbec, je nájemce odpovědný za celou výši škody.
 6. Vznikne-li na vozidle škoda způsobená podstatným porušením smluvních podmínek, nedodržením technických podmínek provozu vozidla či po požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a návykových látek nájemcem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství a ušlý zisk po dobu opravy vozidla.
 7. Veškeré pokuty za dopravní přestupky způsobené v průběhu nájmu vozidla je povinen uhradit nájemce . Podpisem smlouvy dává nájemce souhlas s provedením úhrady, jež bude účtována na vrub jeho platební karty v okamžiku, kdy se o ní pronajímatel dozví.
 8. V případě ztráty klíčů od vozidla, dokladů od vozidla či jiné výbavy a příslušenství vozidla uvedených v Protokolu o předání vozidla (dále jen „příslušenství“) v průběhu nájmu a jeho nevrácení při skončení nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené se zajištěním nové výbavy a příslušenství.  

Nájemné

 1. Ceny nájmu jsou uvedeny v ceníku pronajímatele (dále jen „Ceník“) a jsou sjednány dohodou smluvních stran.
 2. Sjednané nájemné zahrnuje náklady za:          
 • letní a zimní sadu pneumatik,
 • pravidelné servisní prohlídky ve značkovém servisu včetně výměny olejů,
 • běžné opravy vozidla včetně originálních náhradních dílů,
 • zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro území ČR i pro státy EU,
 • havarijní pojištění pro území ČR a v zemích EU,
 • silniční daň,
 • dálniční známku pro ČR,
 • poplatek za autorádio,
 • zabezpečovací zařízení vozidla.
 1. Nájemné nezahrnuje náklady na pohonné hmoty - elektrickou energii.
 2. Nájemce je povinen zaplatit nájemné platební kartou v pokladně pronajímatele v den převzetí vozidla. Nájemné pronajímatel vyúčtuje řádným daňovým dokladem (dále jen „faktura“) nebo zjednodušeným daňovým dokladem s náležitostmi dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, s datem uskutečnění zdanitelného plnění dnem převzetí vozidla. V případě nájmu v délce trvání od jednoho měsíce a déle bude datem uskutečnění zdanitelného plnění pro nájem za první měsíc den předání vozidla a v následujících měsících vždy první den příslušného měsíce. Faktura za první měsíc nájmu je splatná dnem převzetí vozidla a následující faktury dle splatnosti uvedené ve faktuře. Dceřiné společnosti Pražské plynárenské a. s., hradí nájemné včetně odebrané el. energie po odevzdání vozidla na základě faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění dnem odevzdání vozidla s datem splatnosti uvedeném na faktuře.       

Platební podmínky

 1. Nájemce je povinen uhradit nájemné embosovanou platební kartou (kreditní nebo debetní) platnou alespoň 6 měsíců po skončení nájmu.
 2. Při podpisu nájemní smlouvy podepíše nájemce formulář pro evidenci platební karty, jež se stane nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemce musí být zároveň majitelem platební karty a musí být při podpisu nájemní smlouvy přítomen.
 3. Současně nájemce podepíše souhlas s uchováním osobních údajů (jméno nájemce/název společnosti, email, telefonní číslo, jméno držitele platební karty, číslo platební karty, datum expirace, CVV).
 4. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn účtovat na vrub platební karty nájemce všechny oprávněné platby automaticky i bez předchozího upozornění nájemce.

Cena el. energie

 1. Cena odebrané el. energie se řídí ceníkem příslušného provozovatele dobíjecí stanice v době uskutečnění dobíjení vozidla. Cena el. energie na cizí dobíjecí stanici může být stanovena formou minutového dobíjení, paušálem, nebo dobíjením kreditu přes aplikaci EV Maps. V případě dobíjení vozidla na stanicích PP, a.s. je Nájemce povinen zaplatit cenu za odebranou el. energii v hotovosti nebo platební kartou v pokladně pronajímatele v den vrácení vozidla.

Zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje nájemce uvedené ve Smlouvě, a to identifikační údaje, kontaktní údaje a dále informace vztahující se k předmětu Smlouvy, budou pronajímatelem zpracovány pouze za účelem realizace smluvního vztahu, tj. pronájmu dopravního prostředku. Zpracování osobních údajů je proto nezbytné pro splnění Smlouvy a jejich poskytnutí je smluvním požadavkem. Bez nich nelze Smlouvu uzavřít. Správcem osobních údajů je Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000.
 2. Pro zpracování uvedených osobních údajů využívá pronajímatel služeb zpracovatele, kterým je Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,  IČ: 27436551, sídlem Praha 4 - Michle, U Plynárny 500, PSČ 14508. Pronajímatel dále předá osobní údaje nájemce dalším subjektům jen tehdy, pokud k tomu bude svědčit zákonný důvod, nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (například v souvislosti s uplatňováním případné pohledávky vůči nájemci).
 3. Nájemce má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména právo na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 4. Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemce po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu nezbytnou k ochraně jeho práv, která se odvíjí od toho, kdy budou vypořádány veškerá závazky ze Smlouvy. 
 5. Pokud se nájemce bude domnívat, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů pronajímatelem, lze se stížností obrátit na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Kontaktní údaje správce a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jakož i obecné informace o tom, jak správce nakládá s osobními údaji, a bližší informace o jednotlivých právech, lze nalézt v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání u pronajímatele.

Skončení nájmu

 1. Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli v areálu pronajímatele v Praze 4, U Plynárny 500 v době uvedené ve Smlouvě. Nevrátí-li nájemce vozidlo ani do dvou hodin po uplynutí doby uvedené ve Smlouvě pro vrácení, je nájemce v prodlení s vrácením vozidla a je povinen pronajímateli hradit náhradu za nájem ve výši ceny nájmu dle Ceníku platného v době prodlení až do dne vrácení vozidla pronajímateli a navíc 10 % z ceny nájmu. Jestliže nájemce nevrátí vozidlo ve sjednaném termínu či telefonicky neoznámí důvod nevrácení vozidla, bude vozidlo považováno za zcizené a tato skutečnost bude nahlášena Policii ČR.
 2. Nájemce je povinen pronajímateli vrátit vozidlo s plně dobitou baterií a čisté v určeném termínu. V opačném případě je nájemce povinen uhradit hodnotu chybějící elektrické energie určené odhadem, případně hodnotu umytí a vyčištění vozidla.
 3. O vrácení vozidla sepíše pronajímatel s nájemcem Protokol o vrácení vozidla. V Protokolu smluvní strany dohodnou řešení závazků vyplývajících ze skončení nájmu vozidla, zaznamenají všechny okolnosti, za kterých došlo k odevzdání vozidla případně k platnému prodloužení doby trvání Smlouvy nebo které vedly k neoprávněnému užívání vozidla. Odmítne-li nájemce Protokol s uvedenými pravdivými skutečnostmi podepsat, pronajímatel to v Protokole uvede. V takovém případě Protokol podepisují vždy dva zaměstnanci koncernu Pražské plynárenské, a.s., kteří budou přítomní odevzdání vozidla.   
 4. Pronajímatel může od Smlouvy odstoupit v případě, že nájemce:

a) neoznámí pronajímateli a Policii ČR dopravní nehodu či jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě na vozidle,

b) provede úpravy nebo výměnu dílů vozidla bez souhlasu pronajímatele. To neplatí v případech nouze, kdy takováto úprava nebo výměna je nezbytná z důvodu zamezení vzniku škod na vozidle nebo zamezení následným škodám nájemci,

c) bude-li vozidlo řídit jiný než další řidič,

d) poruší ustanovení bodů 9 a 10 VOP.

Pronajímatel může od Smlouvy odstoupit spolu s uvedením termínu vrácení vozidla:

a) telefonicky s následným e-mailovým potvrzením,

b) telefonicky s následným písemným potvrzením,

c) písemně do vlastních rukou.

 1. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčení vozidla, a to zejména z důvodu předchozí zkušenosti s nájemci, kteří užívali vozidlo způsobem, který vede k většímu opotřebení a poškození vozidla nad míru přiměřenou okolnostem.

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li nájemce spotřebitelem, má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z této Smlouvy. Subjektem, který je v České republice oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Veškeré změny smluvních podmínek lze provádět pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

 

Auta s pohonem na CNG začínají postupně parkovat v hromadných garážích. Od 1. 1. 2015 platí novela zákona 341...
Ano, provoz vozidel na zemní plyn je bezpečný. Dokonce jsou vozidla na zemní plyn bezpečnější než vozidla...
Zemní plyn z plynovodní sítě se pomocí kompresoru stlačuje na tlak 20-30 MPa. Stlačený zemní plyn je...
Nikoli! Jedná se o rozdílné plyny a technologie. Pozor na záměnu zemního plynu a propan-butanu! Došlo již k ...
04.09.2020
Uzavření CNG stanice Praha 4 Michle (areál Pražské plynárenské) Vážení zákazníci, ve středu 2.9.2020 bude z...
30.06.2020
Vážení zákazníci, CNG stanice Praha-Modřanská je po rekonstrukci opět OTEVŘENA. Nová technologie zajistí...
27.05.2020
Nově našim zákazníkům nabízíme možnost zapůjčení vozu VW Caddy Maxi v 7mi místné verzi s motorem 1.4TSI o...
29.04.2020
Vážení zákazníci, z důvodu rekonstrukce technologie bude CNG stanice Modřanská mimo provoz, a to od 4.5.2020...