Vzor Smlouvy na CNG kartu

Stáhnout smlouvu v PDF

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo ……….

Pražská plynárenská, a. s.
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČ 60193492
DIČ CZ60193492
zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci ze dne 1. 6. 2010
bankovní spojení Československá obchodní, a. s., číslo účtu 0916780043/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
(dále jen „prodávající“)

a

Jméno Příjmení/ název ..................
bydliště/ sídlo ..................
Datum narození/IČ  ..................
telefon .................., e-mail ..................
bankovní spojení ..................
(dále jen „kupující“)

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající je vlastníkem plnicích stanic stlačeného zemního plynu (dále jen „plnicí stanice“) zapojených do systému CNG CardCentrum. Kupující provozuje motorové vozidlo na pohon CNG (dále jen „vozidlo“).

2. Prodávající zároveň s podpisem této smlouvy předává kupujícímu nepřenosnou zákaznickou kartu/karty (dále jen „ZK“) a zavazuje se prodávat kupujícímu na svých plnicích stanicích jím požadovaná množství CNG. Kupující je pomocí ZK oprávněn plnit CNG i z plnicích stanic ostatních provozovatelů zapojených do systému CNG CardCentrum. Předané ZK jsou uvedeny v příloze č. 1. této smlouvy.     

3. Kupující bude kupovat požadovaná množství CNG z  plnicích stanic CNG prodávajícího na základě technických úkonů při použití ZK dle bodu 2. čl. II. této smlouvy.  

4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za plnění CNG pomocí ZK ceny ve smyslu čl. III. této smlouvy.

II. Provoz plnicí stanice CNG a prodej CNG

1. Při plnění CNG provádí kupující veškeré technické úkony sám s použitím ZK. Každá ZK má přidělen svůj identifikační kód (dále jen „PIN“). ZK je majetkem prodávajícího. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ZK je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Kupující odpovídá za případné škody vzniklé zneužitím jemu přidělené ZK.

2. Přiložením ZK k čtecímu zařízení plnicí stanice a zadáním PIN výdejní stojan umožní kupujícímu plnění CNG a následně vydá doklad o odebraném množství a ceně CNG.

3. Kupující prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy proškolen pro obsluhu plnicí stanice CNG a je povinen zajistit odběr CNG osobně či jinými proškolenými řidiči. Protokol o poučení kupujícího tvoří přílohu č. 2. této smlouvy.

4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu případně další řidiče, kteří budou používat jeho vozidlo a zajistit jejich proškolení u prodávajícího. Seznam řidičů poučených o způsobu plnění vozidla tvoří přílohu č. 3. této smlouvy.

5. V případě, že k odběru CNG dojde neproškolenou osobou, kupující odpovídá za všechny škody, které neproškolená osoba způsobí při plnění CNG.

III. Cena CNG

1. Cena CNG na plnicích stanicích prodávajícího se řídí platným ceníkem CNG prodávajícího, který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího www.ppas.cz. Cena CNG na plnicích stanicích ostatních provozovatelů zapojených do systému CNG CardCentrum se řídí jejich platnými ceníky, které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách. Platná cena CNG je uvedena též na výdejním stojanu příslušné plnicí stanice.

2. Cena CNG bude stanovena jako násobek odebraného množství CNG v kg a platné ceny v době plnění CNG za jeden kg.
   
IV. Fakturační a platební podmínky

1. Na základě měsíčního výpisu plnění ze systému CNG CardCentrum pro každou přidělenou ZK prodávající vystaví kupujícímu měsíčně daňový doklad s náležitostmi dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen faktura), ve kterém také přeúčtuje cenu odebraného množství CNG na plnicích stanicích ostatních provozovatelů zapojených do systému CNG CardCentrum. Na faktuře uvede vždy datum uskutečnění zdanitelného plnění poslední den příslušného měsíce a odešle ji na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

2. Kupující se zavazuje vystavenou fakturu uhradit ve lhůtě v ní uvedené na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy:

  • bezhotovostním převodem
  • příkazem k inkasu
  • úhradou v hotovosti na pokladnách našich poboček

3. Platba se považuje za zaplacenou dnem, kdy je v celé výši připsána ve prospěch účtu prodávajícího.

4. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury za plnění CNG, je prodávající oprávněn kupujícímu zablokovat ZK a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.

V. Ostatní ujednání

1. Prodávající je oprávněn dočasně přerušit prodej CNG ve svých plnicích stanicích při technické poruše plnicí stanice, která by mohla ohrozit bezpečné plnění CNG. Prodávající je povinen informovat kupujícího o této skutečnosti umístěním vývěsky na výdejním stojanu.

2. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o změnách držitele vozidla nebo o vyřazení vozidla z provozu do pěti pracovních dnů od provedení takové změny. V případě, že tak neučiní v této lhůtě, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním a z části i zákonným požadavkem, a má proto povinnost své osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Prodávajícího.

VI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli smluvní strany i bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím písemném doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při porušení platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

4. V případě ukončení smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu je kupující povinen vrátit prodávajícímu ZK do tří pracovních dnů od ukončení smlouvy.

5. V případě ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo nevrácení ZK je kupující povinen zaplatit prodávajícímu 500,- Kč.

6. Pro účely této smlouvy se doporučená zásilka jedné smluvní strany určená druhé smluvní straně zaslaná na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na nově oznámenou adresu považuje za doručenou třetím dnem uložení nevyzvednuté zásilky u České pošty, a. s.
         
7. Smluvní strany se zavazují při jakékoliv změně sjednaných podmínek bez prodlení informovat druhou smluvní stranu a zároveň sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě.

8. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými platnými právními a technickými předpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11. Smluvní strany po přečtení smlouvy výslovně prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

 

Přílohy

číslo 1. Seznam vydaných ZK a identifikační údaje vozidel
číslo 2. Protokol o poučení kupujícího o způsobu plnění vozidla na pohon CNG
číslo 3. Seznam řidičů poučených o způsobu plnění vozidla

 

 

V Praze, dne                                                                         V Praze, dne    

        

...........................                                                                ...........................

za prodávajícího                                                                    za kupujícího

 

 

Příloha číslo 1.

ke Smlouvě o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo ………

Seznam vydaných ZK a identifikační údaje vozidel

   
Evidenční číslo ZK ..................   PIN ..................   Typ vozidla ..................  RZ ..................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Příloha číslo 2.

ke Smlouvě o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo …………

Protokol o poučení kupujícího o způsobu plnění vozidla na pohon CNG

Dne .................. byl kupující poučen o způsobu plnění vozidla na pohon CNG na plnicích stanicích CNG ve smyslu platného TDG 304 02 a pokynů Státního úřadu inspekce práce čísla 2351/1 a 40/06/917 o samoobslužném plnění vozidel na pohon CNG kupujícím.

Po celou dobu plnění vozidla na pohon CNG (to je po dobu jeho přítomnosti v místě plnicí stanice včetně vlastního procesu plnění) je kupující povinen se řídit pokyny provozovatele plnicí stanice CNG, požárními směrnicemi, bezpečnostními předpisy a dodržovat instrukci pro plnění vozidel na pohon CNG, která je vyvěšena na viditelném místě na výdejním stojanu nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

V případě, že nebude kupující schopen plnit vozidlo samostatně, požádá o naplnění vozidla proškolenou obsluhu prodávajícího.

Prohlášení kupujícího

Prohlašuji, že jsem poučení o způsobu plnění vozidla na pohon CNG plně porozuměl a zavazuji se dle něj postupovat.

 

V Praze, dne                                                                         V Praze, dne    

        

...........................                                                                ...........................

za prodávajícího                                                                    za kupujícího

 

 

Příloha číslo 3.

ke Smlouvě o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo ……….

Seznam řidičů poučených o způsobu plnění vozidla

Auta s pohonem na CNG začínají postupně parkovat v hromadných garážích. Od 1. 1. 2015 platí novela zákona 341...
Ano, provoz vozidel na zemní plyn je bezpečný. Dokonce jsou vozidla na zemní plyn bezpečnější než vozidla...
Zemní plyn z plynovodní sítě se pomocí kompresoru stlačuje na tlak 20-30 MPa. Stlačený zemní plyn je...
Nikoli! Jedná se o rozdílné plyny a technologie. Pozor na záměnu zemního plynu a propan-butanu! Došlo již k ...
30.06.2020
Vážení zákazníci, CNG stanice Praha-Modřanská je po rekonstrukci opět OTEVŘENA. Nová technologie zajistí...
27.05.2020
Nově našim zákazníkům nabízíme možnost zapůjčení vozu VW Caddy Maxi v 7mi místné verzi s motorem 1.4TSI o...
29.04.2020
Vážení zákazníci, z důvodu rekonstrukce technologie bude CNG stanice Modřanská mimo provoz, a to od 4.5.2020...
28.01.2020
Po Škodě Octavii G-tec našim zákazníkům nabízíme možnost zapůjčení i vozu VW up! s novou vizáží bez...