Vzor Smlouvy o nájmu vozidla - právnická osoba

Smlouva ke stažení v PDF

Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo ……/2015/OŘSRP

Smluvní strany:

Pražská plynárenská, a. s.
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČ 60193492
DIČ CZ60193492
zastoupená Miroslavem Keřkou na základě plné moci ze dne 3. 12. 2007
bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu 916780043/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
(dále jen „pronajímatel“)

a

název firmy ..................
sídlo ..................
IČ ..................
zastoupená ..................
bankovní spojení ..................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ..................        soudem v ..................
telefonní spojení ..................       , e-mail ..................                                              
(dále jen „nájemce“)                           
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2321 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci na dobu uvedenou v čl.II., bod 1 užívání dopravního prostředku uvedeného v bodě 4. (dále jen „vozidlo“) a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné dle čl. III. této Smlouvy.

2. V případě, že pronajímatel předá nájemci Zákaznickou kartu na čerpání stlačeného zemního plynu (dále též „ZK“), nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za odebraný CNG cenu dle platných ceníků CNG jednotlivých provozovatelů plnicích stanic zapojených do systému CNG CardCentrum.

3. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a.s. pro nájem dopravního prostředku (dále jen „OP“). Ujednání Smlouvy mají přednost před ujednáními OP. OP a Ceník - CNG autopůjčovna (dále jen „Ceník") jsou v aktuálním znění veřejně přístupné na www.ppas.cz a www.cng-autopujcovna.cz

4. Předmětem nájmu je vozidlo: .................. s vybavením dle Protokolu o předání vozidla.
5. Zákaznická karta na čerpání CNG byla předána         ano – ne *          
    číslo .................

6. O předání a vrácení vozidla smluvní strany sepíší protokol. Protokol o předání vozidla tvoří Přílohu č. 1 a Protokol o vrácení vozidla Přílohu č. 2 Smlouvy.

7.Rozšíření předmětu nájmu o příslušenství k vozidlu (dále jen „příslušenství"), bylo-li sjednáno ano - ne*, je předmětem dodatku č.1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek"). Pokud není v Dodatku stanoveno jinak, platí pro příslušenství práva a povinnosti smluvních stran stanovená touto Smlouvou a OP.

II. Doba nájmu

1. Nájem se sjednává od .................  xy hodin do .................  xy hodin, to znamená na ................. dny.

2. Před začátkem nájmu nájemce složil/nesložil* pronajímateli peněžitou jistotu ve výši ................. Kč jako garanci za případné škody a neuhrazené nájemné.  

III. Nájemné

1. Cena nájmu je stanovena ve výši....... Kč/den.

2. V případě prodloužení doby nájmu v souladu s touto Smlouvou bude nová výše nájemného určena podle aktuálního Ceníku na základě počtu dní prodloužení.

3. Placení nájemného upravují OP.

IV. Sankce

1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení následujících povinností, které jsou stanoveny touto Smlouvou a OP:

  1. poruší-li nájemce povinnost, že vozidlo smí řídit pouze nájemce a se souhlasem pronajímatele též osoba starší 18 let, která musí být držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny pronajatého vozidla,
  2. v případě, že nájemce zadá opravu vozidla bez souhlasu pronajímatele nebo zadá opravu mimo autorizované servisy nebo servis určený pronajímatelem
  3. poruší-li nájemce některou z povinností, uvedenou v bodech 12. a 13. OP
  4. poruší-li nájemce povinnost oznámit pronajímateli, že vozidlo hodlá použít pro cestu do zahraničí.

2. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou nevrácenou věc patřící do vybavení vozidla při skončení nájmu.

3. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč vrátí-li pronajímateli vozidlo s nedoplněnými nádržemi PHM nebo vrátí-li vozidlo znečištěné.

4. Je-li nájemce v prodlení s vrácením vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli za prvý den prodlení smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a za každý započatý další den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování na účet oprávněného. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.

6. V případě ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo nevrácení ZK je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci náhradu za ZK ve výši 500,- Kč.

V. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Nebude-li předmět nájmu způsobilý k provozu, má nájemce právo odmítnout vozidlo převzít, a zjistí-li tuto skutečnost až dodatečně, má právo jej vrátit a žádat

  1. odstranění vady, nebo
  2. odevzdání jiného vozidla, nebo
  3. může smlouvu zrušit.

2. Nájemce podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s OP  seznámil a souhlasí s ním. Nájemce souhlasí s tím, aby si pronajímatel pořídil kopie jím předkládaných dokladů, jakož i s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., v platném znění, ukládal a používal za účelem naplnění Smlouvy.

3. Případné spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se přednostně nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky a pro případ, že nájemce má nebo v budoucnu bude mít sídlo mimo území hlavního města Prahy, sjednává se mezi smluvními stranami pro tyto spory místní příslušnost soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 89a) zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, v místě sídla pronajímatele. Nájemce prohlašuje a svým podpisem smlouvy potvrzuje, že souhlasí s dohodou o místní příslušnosti shora uvedené.

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran přísluší jeden.

 

     

V Praze, dne: .................

 

 

 

pronajímatel                                                   nájemce

* Nehodící se škrtne

Auta s pohonem na CNG začínají postupně parkovat v hromadných garážích. Od 1. 1. 2015 platí novela zákona 341...
Ano, provoz vozidel na zemní plyn je bezpečný. Ano, provoz vozidel na zemní plyn je bezpečný. Dokonce jsou...
Zemní plyn z plynovodní sítě se pomocí kompresoru stlačuje na tlak 20-30 MPa. Stlačený zemní plyn je...
Nikoli! Jedná se o rozdílné plyny a technologie. Pozor na záměnu zemního plynu a propan-butanu! Došlo již k ...
15.09.2017
19.9.2017 se koná 4. ročník celostátní konference Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR s doprovodnou...
06.09.2017
Od 1.9.2017 mohou majitelé elektromobilů využívat novou rychlodobíjecí stanici pro elektromobily v Praze 4 –...
04.09.2017
Z důvodu odstávky plynu bude 6.9.2017 od 6,00 do odpoledních hodin mimo provoz CNG stanice v Praze Malešicích...
27.07.2017
Z důvodu plánovaných prací společnosti ČEZ Distribuce, a. s., bude CNG stanice v Mirošovicích 27.7.2017 do 16...